Mozaika v Pardubicích

Jsme Křesťanské společenství Mozaika v Pardubicích. Hlásíme se k hodnotám první církve. Ve Skutcích 5:42 se píše: Každého dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za MesiášeProto se setkáváme na tvz. domácích skupinách, kde vyvyšujeme Ježíše v písních, modlíme se spolu navzájem a vyučujeme se dle Písma Svatého - Bible. 

 

Setkání naší domácí skupiny máme každé pondělí od 18 hodin v Polabinách a v Popkovicích. Naší vizí je text Písma Matouš 28:18-20: Ježíš k ním přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.

Kromě pondělních setkání pořádáme nepravidelné akce (přednášky na zajímavá témata, veřejné čtení Bible, balíčky pro domov pro seniory).

SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
 

Jednou měsíčně se společně setkáváme na větším shromáždění na adrese Staročernská 1799, Pardubice. V modlitebně CASD na Slovanech na konečné trolejbusu č. 1.

KONTAKTY

Martin Rak, tel.: 608 142 440

František Miláček, tel.: 702 188 347